معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس فروزش

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس سجادی فر

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس پایا

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب شیراز

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس مساوات

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان همدان

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس قربان پور

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس ملک پور

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس درخشان پور

معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

عضو شورای سیاستگذاری
مهندس چلیچ
free css templates

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی - امور اداری و پشتیبانی